ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုသည်များရှိလျှင် သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလိုလျှင် အောက်ပါ အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

info@parentzone.org.uk

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် သင်ကြားရေး အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုသည် များရှိပါက အောက်ပါ အီးမေးလ်မှ တဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

info@parentzone.org.uk